• 2067Η ετήσια επιμόρφωση "Μαθαίνω βιωματικά" εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο του βιωματικού project: «Μαθαίνω βιωματικά, συνεργάζομαι και χτίζω το σχολείο του μέλλοντος», που διοργανώνει η ΔΔΕ Δράμας κατά τη διάρκεια του Σχολικού έτους 2015-2016.Βασικοί σταθμοί υλοποίησης της επιμόρφωσης είναι η διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών και των στελεχών εκπαίδευσης που συμμετέχουν στη διαδικασία και η επιμόρφωση τους στη βάση των πραγματικών τους επιμορφωτικών αναγκών όπως αυτές έχουν προκύψει μέσα από την έρευνα. Η επιμόρφωση υλοποιείται με τεχνικές βιωματικής μάθησης καθώς και με μεθόδους σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.


  • e-managementΟ χώρος αυτός έχει ως σκοπό την υποστήριξη του καθημερινού διοικητικού έργου των Διευθυντριών και Διευθυντών των Σχολικών Μονάδων της Δ.Δ.Ε. Δράμας.
  • EmpathyΧώρος συζήτησης - επικοινωνίας και επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και γονέων & κηδεμόνων των μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Διοργαθηκε από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, το Δήμο Δράμας και τον Επιστημονικό-Πολιτιστικό Σύλλογο: εκπ@ιδευτικός κύκλος.


  • Createe-χώρος επικοινωνίας, συνεργασίας και αλληλεπίδρασης εκπαιδευτικών που έχουν σκοπό να υλοποιήσουν ή ήδη υλοποιούν συνεργασία σχολείων με το γενικό σύνθημα «Συνεργάζομαι και Δημιουργώ» της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας, η οποία σε συνεργασία με το Δήμο Δράμας και τον Επιστημονικό-Πολιτιστικό Σύλλογο: εκπ@ιδευτικός κύκλος,εντείνει τις προσπάθειές της για την ανάπτυξη και υποστήριξη στη σχολική κοινότητα μιας κουλτούρας συνεργασίας.

  • CollaborationΕπιμόρφωση εκπαιδευτικών για την εξοικείωση τους με την ιδέα της συνεργασίας σχολικών μονάδων και παροχή γνώσεων για την αξιοποίηση χρήσιμων εργαλείων διαδικτύου για την διευκόλυνση υλοποίησης συνεργασιών.